Model  KTZ47.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  7.5 kW/ 10Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ32.2-51
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  2.2 kW/3Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ35.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  5.5  kW/ 7.5Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ615-51
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  15 kW/ 20Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ21.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  1.5 kW/2Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ22.2-51
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  2.2 kW/3Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ23.7-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  3.7 kW/ 5Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ415-51
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  15 kW/ 20Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ45.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  5.5  kW/ 7.5Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ67.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  7.5 kW/ 10Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiểu cánh Cánh bán hở
Cấu tạo Thân gang, cánh hở
Công suất  1,5kW-22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KTZ31.5-51
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  1.5 kW/2Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!